ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN (VERSIE 16 MAART 2021)

SaBAIS B.V. (tevens handelend onder de naam Worst Bank Scenario en Bankenfraude)
Frederik van Blankenheymstraat 14, 3817 AG Amersfoort
E-mail: contact@sabais.nl

Kvk-nummer: 78724716
BTW-identificatienummer: NL 861509250.B01


Toepasselijkheid

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties en overeenkomsten tussen SaBAIS B.V. (“SaBAIS”) en haar afnemers en voor het bezoek aan de door SaBAIS beheerde websites (“Websites”) en/of gebruik van door SaBAIS opgestelde, uitgegeven en/of gepubliceerde informatie (“Informatie”).
 2. Deze algemene voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden. Het verzoek kan worden ingediend per post of per e-mail. De algemene voorwaarden zijn ook gepubliceerd op de website van SaBAIS bankenfraude.nl.
 3. SaBAIS kan te allen tijde deze algemene voorwaarden wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen voor de ingangsdatum worden gepubliceerd op de Websites. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf datum die is opgenomen in deze voorwaarden die ook de datum van publicatie van de gewijzigde voorwaarden zal zijn. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle nieuwe transacties en overeenkomsten en op alle geldende en nog lopende transacties, voor zover deze worden uitgevoerd na de dag van de publicatie, alsmede voor het bezoek aan  de Websites en gebruik van Informatie.


Uitgeverij SaBAIS B.V. | gebruik informatie door gebruikers en uitsluiting aansprakelijkheid

 1. SaBAIS houdt zich bezig met het schrijven, publiceren en/of uitgeven van boeken en Informatie via Websites en/of andere content-dragers. SaBAIS beoogt met haar boeken en Informatie maatschappelijk relevante vragen aan de orde te stellen, antwoorden te geven op maatschappelijk relevante vragen en, waar nodig, maatschappelijke misstanden aan het licht te brengen.
 2. SaBAIS beoogt complexe en/of juridische en/of financieel-economische materie te vertalen naar begrijpelijke Informatie voor de gebruiker, zodat de gebruiker uitgebreider is geïnformeerd en met deze verdiepende Informatie kan deelnemen aan het maatschappelijk debat.
 3. Informatie en alle publicaties dienen uitsluitend ter ondersteuning van de besluitvorming van de gebruiker. De verantwoordelijkheid voor het gebruik en de uiteindelijke besluitvorming berust geheel bij de gebruiker. SaBAIS is niet aansprakelijk voor eventuele schade die uit deze keuze voortvloeit. Het gebruik van de Informatie en Websites is voor eigen risico van de gebruiker/afnemer. Lees daarom deze algemene voorwaarden, inclusief de bepalingen die over het uitsluiten van aansprakelijkheid gaan, goed door.


(Voor)verkoop boeken | inschakelen derden | uitsluiting aansprakelijkheid derden

 1. SaBAIS is een kleine uitgever en maakt vanwege efficiëntievoordelen bij haar (voor)verkoop gebruik van de diensten van derden. Deze derden hanteren algemene voorwaarden. Indien deze op u van toepassing zijn, dan krijgt u deze door de derde ter instemming voorgelegd bij de totstandkoming van de overeenkomst op afstand tussen u en de derde. Deze (rechts)relatie is tussen u en de derde. SaBAIS staat in beginsel buiten deze relatie.
 2. Bij de selectie van deze derden neemt SaBAIS de nodige zorgvuldigheid in acht. Voor de afwikkeling van u bestelling van een boek van SaBAIS B.V. maken wij gebruik van De Vrije Uitgevers B.V. (KvK 71681035). De Vrije Uitgevers B.V. sluit met u een overeenkomst op afstand voor de afwikkeling van de bestelling van boeken van SaBAIS B.V. Voordat u deze overeenkomst met de Vrij Uitgevers B.V. aangaat voor de aanschaf van een boek van SaBAIS wordt de tekst van de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vrije Uitgevers B.V. aan u beschikbaar gesteld. De overeenkomst en algemene voorwaarden tussen u en De Vrije Uitgevers B.V. omvat de prijs van het product (inclusief belastingen), de wijze waarop de overeenkomst tot stand komt, de wijze van betaling, en de aflevering en uitvoering. Ook bevatten deze uw recht om de overeenkomst herroepen en de wijze waarop u eventueel kunt klagen bij de Vrije Uitgevers B.V. Omdat SaBAIS in beginsel buiten deze (rechts)relatie staat, raden we u aan om de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vrije Uitgevers B.V. vooraf goed te bestuderen. Deze kunt u ook lezen via deze link:

https://www.vrijeboeken.com/leveringvoorwaarden.html

 1. SaBAIS is niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van derden zoals De Vrije Uitgevers B.V. Toepasselijkheid van artikel 6:76 BW is derhalve uitgesloten. Uiteraard zal SaBAIS bij klacht(en) over door SaBAIS ingeschakelde derden deze klacht(en) van u serieus nemen en haar best doen om deze klacht(en) naar tevredenheid op te lossen. U dient wel eerst uw klacht(en) in te dienen bij de derde, zodat deze de mogelijkheid krijgt om uw klacht voor u op te lossen.


Websites en gebruik van internet en e-mail | uitsluiting aansprakelijkheid

 1. SaBAIS streeft naar een zo efficiënt mogelijke wijze van communicatie met afnemers van boeken en Informatie en bezoekers van Websites en zal daarbij gebruik maken van het internet, e-mail en andere mogelijke elektronische technieken. SaBAIS B.V. zal de nodige zorgvuldigheid in acht nemen ter beveiliging van haar elektronische systemen en communicatietechnieken, maar kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit overgebrachte virussen, computerwormen, spy sofware of andere onbedoeld en onbewust door SaBAIS overgebrachte bedreigingen voor elektronische systemen.
 2. SaBAIS is nimmer aansprakelijk voor schade van de gebruiker of derden die voortvloeit uit het onrechtmatig verkrijgen van e-mailberichten door derden en/of onrechtmatige toegang tot systemen van SaBAIS.
 3. SaBAIS stelt haar Informatie en de inhoud van haar Websites met de grootst mogelijke zorg samen, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die mogelijk voortvloeit uit het gebruik van deze Informatie en Websites.
 4. Het (eigen) gebruik van Informatie en de Websites is voor eigen risico van de gebruiker en SaBAIS garandeert geen (volledig) beschikbaarheid, juistheid, volledigheid noch dat deze actueel zijn, vrij zijn van virussen en andere fouten en/of gebreken en dat deze (kunnen) worden verholpen,
 5. De Website kan verwijzingen naar websites/webruimte van derden bevatten. Een dergelijke verwijzing houdt niet in een aanbeveling. Voorts heeft de SaBAIS B.V. geen zeggenschap over die inhoud.


Financiële aansprakelijkheid

 1. De financiële aansprakelijkheid van de SaBAIS tegenover de afnemer/gebruiker van Informatie en Websites is beperkt tot hetgeen deze heeft betaald aan SaBAIS voor het afnemen daarvan, met een maximum van € 125. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt niet in het geval er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de SaBAIS.
 2. SaBAIS is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.


Intellectuele eigendomsrechten en/of gegevens

 1. De gegevens op de Websites en social media van SaBAIS zoals tekst, inhoud, opmaak etc. alsmede de Informatie zijn intellectueel eigendom van SaBAIS. Het kopiëren, verspreiden en ieder ander gebruik van deze gegevens (waaronder opslaan, wijzigen, openbaarmaken) is verboden, tenzij SaBAIS daar uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail toestemming voor heeft gegeven.
 2. SaBAIS verleent gebruiker persoonlijk, beperkt, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, gebruiksrecht om de Websites te gebruiken zoals dat van een normale gebruiker verwacht mag worden.


Klachten

 1. Klachten over de (uitvoering van de) diensten, producten, Websites of Informatie moeten binnen redelijke tijd nadat de gebruiker/afnemer de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij SaBAIS.
 2. Bij SaBAIS ingediende klachten worden binnen 14 dagen gerekend na ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.


Nederlands recht

 1. Deze algemene voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. De rechtsverhouding tussen SaBAIS en gebruiker/afnemer is exclusief onderworpen aan Nederlands recht.
 2. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland, met behoud van de mogelijkheid tot het instellen van hoger beroep en cassatieberoep.