PRIVACY POLICY

Privacy policy SaBAIS B.V. – VERSIE MAART 2021

SaBAIS BV (ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer: 78724716) verwerkt en gebruikt uw persoonlijke informatie binnen de wettelijke kaders van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), met passende veiligheidsmaatregelen en uitsluitend in overeenstemming met de doeleinden van deze privacyverklaring:


DOELEINDEN

SaBAIS BV gebruikt uw persoonsgegevens [(bedrijfs)naam], [adres], [telefoonnummer] en [emailadres] [functie] en eventueel [KvK nummer] om u zo goed mogelijk van dienst te zijn wanneer u deze zelf aan ons verstrekt ter uitvoering van een opdracht tot dienstverlening of wanneer u contact met ons heeft, hetzij telefonisch, hetzij per email, via onze website of social media. We verwerken ook uw persoonsgegevens voor (digitale) nieuwsbrieven, mits u zich daarvoor heeft aangemeld.

Indien u een koper van het boek bent dan gebruiken wij uw persoonsgegeven om u (en eventueel uw bedrijf) het boek te leveren en om betalingen te verwerken. Wij hebben deze gegevens nodig voor het afsluiten en/of uitvoeren van de koopovereenkomst die wij met u hebben. Wij maken voor afwikkelen van zowel de fysieke levering als de betaling van het boek ter uitvoering van de overeenkomst gebruik van De Vrije Uitgevers B.V. (KVK 71681035) en het Centraal Boekhuis B.V. (KVK 11011108).

 De gegevens zijn nodig voor het gerechtvaardigd belang van ons, of dat van u of een ander. De gerechtvaardigde belangen worden in deze privacyverklaring genoemd, dan wel expliciet met u vooraf besproken. Voor specifieke verwerkingen kunnen wij apart uw toestemming vragen.

Voor onze financiële administratie maken wij gebruik van accountants en fiscalisten. Ter uitvoering van onze financiële administratie kunnen wij genoodzaakt zijn om persoonsgegevens van dienstverleners, opdrachtgevers en leveranciers die op facturen staan door te geven aan de (Nederlandse) accountant en/of fiscalist.

In het geval wij een controle krijgen van de belastingdienst, opsporingsambtenaren of overheidsinstanties kunnen wij verplicht zijn om gegevens te verstrekken en/of inzage te verlenen.


BEWAREN VAN GEGEVENS EN BEWAARTERMIJNEN

Persoonsgegevens worden elektronisch opgeslagen bij een Europese ICT-dienstverlener. Uw gegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor wij ze ontvangen en/of gebruiken. Voor persoonsgegevens die wij verwerken voor het uitvoeren van onze dienstverlening en van personen met wie wij contact hebben, waaronder (elektronische) berichten die zijn uitgewisseld, hanteren wij een maximale bewaar-termijn van 10 jaar na afloop van de (contractuele) relatie. Gegevens in onze financiële administratie bewaren wij maximaal 7 jaar.

Voor het versturen van (digitale)nieuwsbrieven bewaren wij uw persoonsgegevens zo lang als wij actief deze brieven periodiek versturen en wij daar uw toestemming (nog) voor hebben.


COMMUNICATIE

In geval u een email- of ander bericht naar ons stuurt, is het mogelijk dat we die bewaren. Wij maken gebruik van diverse Europese ICT-dienstverleners voor het hosten van de website, e-mailberichten, elektronische opslag, telefoonproviders etc. Uw berichtgegevens worden opgeslagen op de beveiligde servers van onze ICT-dienstverleners en deze mogen ze slechts incidenteel inzien in het kader van beheer.


BEVEILIGING

Bij de verwerking van uw gegevens past SaBAIS B.V. technische en organisatorische maatregelen toe ter beveiliging tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Onze website wordt beveiligd middels een SSL-certificaat met Extended Validation, herkenbaar aan de groene adresbalk met hangslot en de naam “sabais” in de adresbalk.


RECHTEN

U heeft volgens de AVG uitgebreide privacy rechten tot uw beschikking. Zo kunt u ons vragen om inzage in dan wel correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarnaast is het mogelijk om te vragen verdere verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk stil te zetten of hiertegen bezwaar te maken. Wij kunnen bevoegd zijn om uw verzoek te weigeren, bijvoorbeeld in het geval dat dit noodzakelijk is in het belang van het dossier dat wij behandelen of omdat gegevens onder onze wettelijke geheimhoudingsplicht vallen. In dat geval zullen we toelichten waarom we het verzoek weigeren.

In geval u deze rechten wilt inzetten of nadere toelichting wenst, verzoeken wij u per email contact met ons op te nemen via ons emailadres: “contact AT sabais PUNT nl”

Op dezelfde wijze kunt u mogelijke klachten indienen over zaken waar u niet tevreden over bent. Op grond van de wet heeft u eveneens het recht om zich rechtsreeks te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de Nederlandse toezichthouder op de privacywetgeving. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Indien u een verzoek doet met betrekking tot uw persoonsgegevens, zullen we u identiteit verifiëren om er zeker van te zijn dat het verzoek door u zelf is gedaan, vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto,  de zogenaamde ‘machine readable zone’ (dat is de strook met nummers onderaan het paspoort), Burgerservicenummer en paspoortnummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek.


CONTACT

Mocht u na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring nog verdere vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op via “contact AT sabais PUNT nl” dan wel per post:

SaBAIS B.V.

Frederik van Blankenheymstraat 14
3817 AG AMERSFOORT